فروشگاه اینترنتی دانشجو

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه اینترنتی دانشجو می توانید با قیمت مناسب بهترین جزوات و کتاب های منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها ،مقاله ، پروپوزال ، پروژه ،سمينار پاورپوينت و زیبا ترین مطالب روانشناسی و... را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.. ادرس ايميل saheh.abdollahy@gmail.com

جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر

جزوه ساختمان گسسته رشته مهندسی کامپیوتر

توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: حساب گزارهها 
تعریف: در یک استدلال هر یک از عبارات استفاده شده براي رسیدن به نتیجه را فرض یا مقدم و عبارت آخر را نتیجه یا تالس . مینامیم 
* یک استدلال زمانی معتبر است که اگر فرضهاي آن درست باشد نتیجه درست است. 
* جملات یا راست هستند یا دروغ ولی هرگز نمیتوانند هم درست باشند هم دروغ. چنین جملاتی را گزاره می . نامیم 
قاعده طرد شق ثالث گزارهاي که دروغ نیست، پس راست است و برعکس. 
گزاره: یک جمله خبري است که یا راست است یا دروغ ولی نه هر دو. 
قضیه: گزارهاي که راست بودن آن را در یک سیستم ریاضی بتوان ثابت کرد. 
تشکیل گزارههاي جدید از روي گزارههاي قبلی (حروف پیوندي مبنا): 
 - حرف پیوندي «و»، «عطف»، « Ù »: زمانی راست است که هر دو راست باشد. 
 - حروف پیوندي «یا»، «فصل»، « Ú »: زمانی راست است که یکی از گزار . هها راست باشد 
 - نقیض «~»، یا نفی یک گزارهها: ارزش گزاره اول را نفی . میکند 
 - جدول درستی: روشی براي تجزیه و تحلیل ارزشهاي گزارهها 
n نکته: در نوشتن جدول درستی اگر گزارهاي مبنا داشته باشیم
2 . ترکیب داریم 
مراحل : ارزیابی 
 -1 داخلیترین پرانتز 
 -2 عمل 
 Ú و Ù عمل 3- 
گزاره راستگو: ارزش درستی گزارههاي مبناي تشکیل دهنده آنها همواره راست باشد. 
نکته: دو گزاره را به طور منطقی هم ارز گوییم اگر به ازاي هر ترکیب همسان از ارزش گزارههاي مبناي تشکیل دهنده آنها مقـادیر
درستی داشته باشد. (با گزار ه هاي همارز میتوان گزارههاي پیچیده را با گزارههاي ساده جایگزین کرد) = p q 
گزاره ( هاي شرطی R p q ): گزاره ي p را مقدم و q را تالی مینامیم و این گزاره زمانی نادرست است که مقدم درست ولی تالی
نادرست باشد. 
 p ® q º~ p Ú q º~ q ® Ù ~ p(p ~ q) :قضیه
تعاریف شرطی: 
اگر p آنگاه q 
 p اگر q
 q اگر p
p شرط کافی براي q . است 
q شرط لازم براي p . است.
مطالب تکمیلی فصل اول 
منطق ریاضی 
منطق: به مجموع ۀ قواعدي که به کمک آنها بتوان اعتبار یک استدلال را مشخص نمود «منطق» گفته میشود. در منطـق صـحبت
از مطالبی است که درست (True) و یا نادرست (False ) میباشند. در جبر عادي، متغیرها روي دامنهاي از اعداد تعریـف مـیشـوند
ولی در منطق، متغیرها دامن هشان مجموعۀ {F,T} میباشد که مخفف کلمات True و False . هستند 
گزاره: جملهاي خبري که بتوان به آن ارزش درست یا نادرست داد گزاره نامیده میشود. گزارهها معمولاً با حروف بـزرگ انگلیسـی
بجز F,T نشان داده میشوند و به آنها «گزاره نما» (متغیر گزارهاي) گفته می . شود 
جبر گزارهها 
گزارة ساده: گزارهاي که قابل تجزیه به گزارههاي کوچکتر نبوده و خود مستقلاً داراي ارزش T یا F . باشد 
گزارة مرکب: از دو یا چند گزار ة ساده تشکیل میشود که با «رابطهاي منطقی» با هم ترکیب شد . هاند 
رابط منطقی (لفظ پیوند دهنده): مجموعهاي از عملگرها میباشند که برخی بر روي یک گزاره عمل میکنند و بعضی بین دو یا
چند گزاره واقع شده و بسته به T یا F بودن هر گزاره، حاصل T یا F را براي ترکیب بدست آمده، تعیین می . نمایند .

تستهاي فصل اول 
 -1 براي فرمول گزاره اي (P « Q) « (P ÙQ) Ú Ù (P ~ Q) مجموع مینترم ( ها PDNF) و حاصل ضرب ماکسـترمهـا
(PCNF) چیست؟ 
 ندارد وجود . PCNF و å(o,1,2 3, ) (2 ندارد وجود . PDNF و Õ(o,1,2 3, ) (1
 Õ(1 3, ) و å(o, )2 (4 å(0,2) , =Õ(1 3) (3
 -2 در منطق گزارهها .......... 
1) هر گزاره راستگو (tautology) یک قضیه نیست. 
2) هر قضیه یک گزاره راستگو (tautology) است و بالعکس. 
3) هر قضیه یک گزاره راستگو (tautology) نیست. 
4) در مورد راستگویی یک قضیه چیزي نم . یتوان گفت 
 -3 فرض کنید {h : p , ®{o 1 یک تابع ارزش باشد. و A گزار هاي باشد که h(A) =1 . در این صورت: 
A (1 همیشه صادق است. A ~ (2 همیشه صادق نیست. 
A (3 ~ همیشه صادق است. 4 ) نمیتوان چیزي درباره A ~ . گفت 
 .......... ~ (p ®~ p) گزاره 4- 
1) همیشه صادق است. 2 ) با p . معادل است 3) همیشه کاذب است. 4) با p ~ . معادل است 
 -5 صورت نرمال عطفی (CNF) فرمول (p « q) ~ عبارتست از: ......... . 
 ~ p q Ù (2 ~ ((p ® q) Ù ®(q p)) (1
 (p Ú q) Ù Ú (~ p ~ q) (4 (p ® q) Ù ® (~ p ~ q) (3
 {po o ® p1,p1® p2,p2® ® p3 3 ,p p } ههاي گزار مجموعه 6- 
1) سازگار نیست. 
2) بستگی به صدق یا کذب ات مهاي p1 و p2 و p3 . دارد 
.3) سازگار است 
4) بستگی به صدق یا کذب اتم p o دارد. 
 -7 علامت [p[x / t یعنی در فرمول p، در صورت امکان، ترم t را به جاي متغیـر x جانشـین کنیـد. در ایـن صـورت
 :از عبارتست ($ < x(y x))[y/ x]
 " < y(y x) (4 " < y(x y) (3 $ < x(x x) (2 $ < x(y x) (1
 

نوع فایل:PDF

  سایز:2.72 mb

 تعداد صفحه:170


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,125 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 7,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
f_733169_1784.zip2.7 MB

روانشناسی بازی کودکان

روانشناسی بازی کودکان روانشناسی بازی کودکان          انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازي بخش مهمي از اين نياز است. هر فرد براي رشد ذهني و اجتماعي خود، نيازمند انديشه و تفکر است و بازي خمير مايه اين تفکر و انديشه است. آمادگي جسمي و روحي براي مقابله با مشکلات بخشي از فلسفه ي بازي کودکان است، بنابراين، بازي هر چه گسترده تر، پيچيده تر و اجتماعي تر باشد کودک از مصونيت رواني بيشتري برخوردار مي شو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان 5,415 تومان 5% تخفیف

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا   توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی " کودک نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 5,225 تومان 5% تخفیف

تحقیق اعتماد به نفس

  تحقیق اعتماد به نفس   تحقیق اعتماد به نفس با دانلود این مقاله با شيوه هاي اعتماد به نفس اشنا می شوید تا در زندگیتان با اعتماد به نفس بالا رشد کنید. 1-    اعتماد به نفس اساس تمام موفقیتها و کامیابی های بزرگ است . 2-    افراد معمولی امید و آرزو دارند ولی افراد جسور و خود ساخته ، هدف و برنامه .  3-   آرزوهای بزرگ در سر بپروران تنها آرزهای بزرگ هستند که قدرت دارتد تو را به فکر ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,555 تومان 5% تخفیف

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده  توضیحات محصول : ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ي بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنـوانساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ي چرخه ي زندگی توصیف شده است . تعارض هاي رابطه ي زوج با نیازهاي فردي وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، رابطه ي زوجی براي آنها نسبت به سایر روابـط، در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه طـور طبیعی دیگر روابط آنها در حالت ثانویه قرار می گیرد. اگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ توضیحات :این محصول به چالشهای زندگی اشاره شده که چگونه در شرایط مختلف با آن مواجه شویم تا به مشکل بر نخوریم. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی های شناختی هر فرد از زندگی اش اشاره دارد. تست زیر برای این است که شما متوجه بشید که آیا در حال حاضر از زندگیتان رضایت دارید یا نه؟و ..... این مجموعه به مسائل زیر پرداخته است ... چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,325 تومان 5% تخفیف