فروشگاه اینترنتی دانشجو

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه اینترنتی دانشجو می توانید با قیمت مناسب بهترین جزوات و کتاب های منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها ،مقاله ، پروپوزال ، پروژه ،سمينار پاورپوينت و زیبا ترین مطالب روانشناسی و... را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.. ادرس ايميل saheh.abdollahy@gmail.com

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات  ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مفاهیم و تعاریف اولیه شبکه 
 
تعریف شبکه 
شبکه حداقل از دو یا چند کامپیوتر تشکیل شده که از طریق بسته هاي اطلاعاتی به یکدیگر متصل شده وامکـان تبـادل
اطلاعات را با یکدیگر دارد. 
اجزاي تشکیل دهن ده شبکه: یک شبکه داراي 3 جز اصلی است -1 کامپیوتر میزبان -2 خطوط انتقـال -3 واسـطههـاي
شبکه: عنصرهاي میانی که بین کامپیوترهاي میزبان و خطوط انتقال قرار میگیرند 
تعریف زیرشبکه: زیر شبکه از واسطهاي میانی و خطوط انتقال تشکیل شده است. 
اهمیت شبکه هاي کامپیوتري: -1 اشتراك منابع: الف: سختافزاري : اشتراك printer ب) نرمافزاري: به اشتراك گذاشـتن
یک نر مافزار مشخص -2 کاهش هزی نهها -3 افزایش سرعت (کارایی) -4 افزایش تحمل خطا -5 ابزاري براي ارتباطات -تفریح و سرگرمی 6
 
انواع شبکه از نظر گستردگی جغرافیایی 
 -1 شبک ههاي شخصی (Personal Area network) (Pan) : از اتصال بـیسـیم اجـزاء کـامپیوتر بـه کـامپیوتر را P an
گویند. 
 -2 شبک ههاي محلی (Local Area network) (Lan): شبکه هاي که گستردگی جغرافیایی در حد یک یا چنـد محلـه را دارند  
3 - شبک ههاي شهري (metropolitan Area network) : شبکه هاي که گستردگی جغرافیایی در حد یک شهر دارند. 
 -4 شبک ههاي گسترده :(wide Area network)(wan): این نوع شبکه میتواند گستردگی جغرافیایی در حد یک کشور یا قاره داشته باشند
 
 -5 شبک ههاي سراسري (Global Area network)(GAN): این شبکه شبک هاي از شـبکه هـا مثـل اینترنـت اسـت کـه میتواند سراسر زمین متصل شوند 
 
فصل دوم:لایه فیزیکی 
قبل از بررسی لایه فیزیکی مدل OSI بعضی مفاهیم کامپیوتر و شبکههاي کامپیوتري بررسی . میشوند 
بیت / بایت: 
بیت (bit) مخفف رقم دودویی (binary digit ) است و میتواند صفر یا یک باشد. بیت در یک کـامپیوتر بـا وجـود شـارژ
الکتریکی یا عدم وجود شارژ مشخص میشود. به طور مثال بیت صفر باینري ممکن است با ولتاژ صفر ولـت و بیـت یـک باینري با مقدار الکتریکی پنج ولت نمایش داده شود

هشت بیت تشکیل یک بایت (Bayt) را میدهند که بایت میتواند نمایش یک کاراکتر یا داده در روش کدگذاري اسـکی
(ASCII) باشد. 
پهناي باند (Band width): 
پهناي باند یکی از مشخصه هاي اصلی شبکههاي کامپیوتري است. در اصطلاح مخابراتی پهنـاي بانـد یـک رسـانه انتقـال
محدوده فرکانسی است که آن رسانه میتواند منتقل کند. در اصطلاح شبکههاي کامپیوتري پهنـاي بانـد حـداکثر مقـدار
اطلاعاتی است که در واحد زمان از یک نقطه به نقطه دیگر میتواند انتقال یابد. با توجه به این که واحد انتقال داده بیـت
و واحد زمان نیز ثانیه است لذا واحد جدیدي به نام بیت بر ثانیه (b/s ) به دست میآید که واحد پهناي باند اسـت. البتـه
انتقال در این نرخ - یک بیت در یک ثانیه - بسیار بسیار کند است. به طوري که کاراکترهاي اسـکی نـام و نـام خـانوادگی
شما ممکن است چندین دقیقه طول بکشد. 
مجموعه تست
2 یک سیستم TDM آماري از 8 کانال هر یک از پهناي باند 30 KPS استفاده میکند. اگر هـر کانـال در 20
درصد موارد مشغول باشد پهناي باند خطا براي بهره 80% چقدر خواهد بود؟ 
 240 kbps(د 128 kbps (ج 60 kbps (ب 48 kbps (الف
 -3 فرض کنید صوت کد شده به صورت PCM با نرخ 64 کیلو بیت در ثانیه درون سـلولهـاي ATM بسـته
بندي میشود. اگر نرخ ارسال داده 155 مگا بیت در ثانیه باشد، چند سلول میتوان بین سـلولهـاي صـوتی
متوالی ارسال کرد؟ (طول هر سلول 53 ،ATM بایت می باشد که 48 بایـت آن داده و 5 بیـت آن سـرآیند
میباشد) 
الف) 5192 ب) 4192 ج) 3192 د) 2192 
 -4 اگر مدل لایه اي داراي n لایه باشد و هر لایه h بیت سرآیند (header) به بسته دریافتی اضافه کند بـراي
رسیدن به بهر هوري 80% حداقل طول بسته داد هها بر حسب n و h چقدر باید باشد. 
 2nh(د 4nh (ج 6nh (ب 8 nb (الف
 -5 یک کانال ارتباطی ISDN داراي نرخ ارسال داده 128 کیلو بیت در ثانیه و تـأخیر انتشـار یـک طرفـه 40
میلی ثانیه میباشد. با فرض این که طول فریم ها ACK بسیار کوچک و قابل صرفنظر میباشـد. اگـر از روش
کنترل خطاي Go-back N براي کنترل خطا استفاده کنیم و اندازه فری مها 128 بایت باشند، شماره ترتیـب
مورد نیاز چند بیت باید باشد تا جریان ارسال داد هها قطع شود؟ 
الف) 3 بیت ب) 4 بیت ج 5) بیت د) 6 بیت 
 -6 کدام یک از عبارتهاي زیر در مورد مدل لایهاي شبکه هاي کامپیوتري صحیح است؟ شبکههاي کامپیوتري «153»
 
الف) هر چه تعداد لایهها بیشتر میشود پیچیدگی طراحی کاهش می یابد. 
ب) هرچه تعداد لایهها بیشتر میشود سربار سیستم کاهش مییابد. 
ج) هرچه تعداد لایه یها بیشتر م شود اعمال تغییرات پیچیدهتر میشود. 
د) هرچه تعداد لایهها بیشتر میشود پیادهسازي پیچیدهتر میشود. 
پاسخنامه 
2 گزینه ب صحیح است. 
حل: روش مولتی پلکسینگ TDM آماري به هر فرستنده به صورت آماري، زمانی از پهناي بانـد کـل خـط را اختصـاص
می دهد پس 8 کانال و 8 فرستنده موجود است که هر کدام 20 درصـد از پهنـاي بانـد یعنـی 0/ 2´ = 30 6 kbps kbps را
استفاده مینمایند. بنابراین کل خط ( 8 کانال) برابر با 8´ = 6kbps 48kbps مشغول است. 

 -4 گزینه ج صحیح است. 
حل: اگر طول پیغام را M فرض کنیم (n لایه وجود دارد که هر لایه h بیت به پیغام اضافه میکند.) 
اطلاعات =nh+M و حجم اطلاعات مفید = M
درصد مشغول بودن پهناي باند 
کل پهناي باند خطا  

نوع فایل:Pdf

  سایز: 9.19Mb

 تعداد صفحه:235


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,550 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 9,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
m_732082_3499.zip13.7 MB

روانشناسی بازی کودکان

روانشناسی بازی کودکان روانشناسی بازی کودکان          انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازي بخش مهمي از اين نياز است. هر فرد براي رشد ذهني و اجتماعي خود، نيازمند انديشه و تفکر است و بازي خمير مايه اين تفکر و انديشه است. آمادگي جسمي و روحي براي مقابله با مشکلات بخشي از فلسفه ي بازي کودکان است، بنابراين، بازي هر چه گسترده تر، پيچيده تر و اجتماعي تر باشد کودک از مصونيت رواني بيشتري برخوردار مي شو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان 5,415 تومان 5% تخفیف

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا   توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی " کودک نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 5,225 تومان 5% تخفیف

تحقیق اعتماد به نفس

  تحقیق اعتماد به نفس   تحقیق اعتماد به نفس با دانلود این مقاله با شيوه هاي اعتماد به نفس اشنا می شوید تا در زندگیتان با اعتماد به نفس بالا رشد کنید. 1-    اعتماد به نفس اساس تمام موفقیتها و کامیابی های بزرگ است . 2-    افراد معمولی امید و آرزو دارند ولی افراد جسور و خود ساخته ، هدف و برنامه .  3-   آرزوهای بزرگ در سر بپروران تنها آرزهای بزرگ هستند که قدرت دارتد تو را به فکر ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,555 تومان 5% تخفیف

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده  توضیحات محصول : ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ي بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنـوانساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ي چرخه ي زندگی توصیف شده است . تعارض هاي رابطه ي زوج با نیازهاي فردي وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، رابطه ي زوجی براي آنها نسبت به سایر روابـط، در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه طـور طبیعی دیگر روابط آنها در حالت ثانویه قرار می گیرد. اگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ توضیحات :این محصول به چالشهای زندگی اشاره شده که چگونه در شرایط مختلف با آن مواجه شویم تا به مشکل بر نخوریم. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی های شناختی هر فرد از زندگی اش اشاره دارد. تست زیر برای این است که شما متوجه بشید که آیا در حال حاضر از زندگیتان رضایت دارید یا نه؟و ..... این مجموعه به مسائل زیر پرداخته است ... چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,325 تومان 5% تخفیف