فروشگاه اینترنتی دانشجو

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه اینترنتی دانشجو می توانید با قیمت مناسب بهترین جزوات و کتاب های منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها ،مقاله ، پروپوزال ، پروژه ،سمينار پاورپوينت و زیبا ترین مطالب روانشناسی و... را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.. ادرس ايميل saheh.abdollahy@gmail.com

کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم)  رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم)  رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

توضیحات محصول: کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

بخش اول:کلیات مدیریت
 
تعریف نظریه (Theory) 
نظریه در معناي مشخص آن، فرضیه هاي واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد. 
(گلوکسمن) تئوري (= نظریه)، در لغت به معناي اندیشیدن و تحقیق آمده که از «تئوریاي» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا
گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباه هر مسألهي اطلاق شده است. 
تعریف نظریه توسط آقاي گلدمن: 
«نظریه، همنگري جامع قضایاي متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از
پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست. 
مکتب 
مفهوم دیگري که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب» است. مکاتب گوناگون تعریفهاي مختلفی بـراي نظریـه
ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههاي بنیادین آنها تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت 
حوزة تفکر علمی یا گرایشهاي فکري مشابه و نزدیک به هم را کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا
هزمین هاي خاصی را براي تحقیق و تتبع و نظریه پردازي ممکن است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول
یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال
. میکنند 
بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههاي مختلف درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر
خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376 

مجموعه تست 
 -1  عبارت است از مجموعهاي از افراد که براي تحقق اهدافی معین همکاري میکنند و از اصل تقسیم ..........
کار پیروي میکنند. 
الف) سازمان ب) گروه ج) تیم د) مدیریت 
 -2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟
الف) بهره وري ب) اثر بخشی ج) کارایی د) ارزشیابی
 -3 براي ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از شاخص.......................... استفاده . میکنند 
الف) بهره وري ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی 
 -4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهاي درست را ............. مینامند. 
الف) اثر بخشی ـ کارایی ب) کارایی ـ اثر بخشی 
ج) اثر بخشی ـ بهره وري د) بهره وري ـ کارایی 
 -5 مدیري که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم
سازد........... نامیده میشود. 
الف) مدیر کارا ب) مدیر مؤثر و اثر بخش 
ج) مدیر موفق د) مدیر محافظه کار 
 -6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟
الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهاي افراد ب) مطالعه موارد خاص در سازما نها 
ج) مطالعه آزمایشگاهی د) بررسی میدانی
 -7 به اعتقاد آدیزس، براي اداره مؤثر هر سازمان کدام نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفاي آن هستند
و نمیتوانند به دیگري محول کنند ؟
الف) ترکیب کنندگی ب) تولیدي ج) ابداعی د) اجرایی تئوري مدیریت (قسمت دوم) «135»
 
 -8 در خرده سیستم" اداري - ساختاري" مدیران به ایفاي کدام نقش میپردازند؟ 
الف) نقش تولیدي ب) نقش ابداعی 
ج) نقش اجرایی د) نقش ترکیب کنندگی 
 -9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و اندوختهها و بکارگیري آنها در شرایط گوناگون حاصـل
میشود را................ مینامند. 
الف) علم مدیریت ب) مدیریت علمی ج) یادگیري د) هنر مدیریت 
 -10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده سازي اطلاعات براي تصمیمگیري و تنظیم برنامههـا
و طرحهاي عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاري آنان مبتنی بر فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـري
بیشتر است.
الف) مدیران عملیاتی ب) مدیران میانی 
ج) مدیران عالی د) مدیریت منابع انسانی

 نوع فایل:Pdf

  سایز: 11.6mb

 تعداد صفحه:369


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,710 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 11,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
g_732019_8187.zip19.2 MB

روانشناسی بازی کودکان

روانشناسی بازی کودکان روانشناسی بازی کودکان          انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازي بخش مهمي از اين نياز است. هر فرد براي رشد ذهني و اجتماعي خود، نيازمند انديشه و تفکر است و بازي خمير مايه اين تفکر و انديشه است. آمادگي جسمي و روحي براي مقابله با مشکلات بخشي از فلسفه ي بازي کودکان است، بنابراين، بازي هر چه گسترده تر، پيچيده تر و اجتماعي تر باشد کودک از مصونيت رواني بيشتري برخوردار مي شو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان 5,415 تومان 5% تخفیف

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا   توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی " کودک نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 5,225 تومان 5% تخفیف

تحقیق اعتماد به نفس

  تحقیق اعتماد به نفس   تحقیق اعتماد به نفس با دانلود این مقاله با شيوه هاي اعتماد به نفس اشنا می شوید تا در زندگیتان با اعتماد به نفس بالا رشد کنید. 1-    اعتماد به نفس اساس تمام موفقیتها و کامیابی های بزرگ است . 2-    افراد معمولی امید و آرزو دارند ولی افراد جسور و خود ساخته ، هدف و برنامه .  3-   آرزوهای بزرگ در سر بپروران تنها آرزهای بزرگ هستند که قدرت دارتد تو را به فکر ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,555 تومان 5% تخفیف

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده  توضیحات محصول : ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ي بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنـوانساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ي چرخه ي زندگی توصیف شده است . تعارض هاي رابطه ي زوج با نیازهاي فردي وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، رابطه ي زوجی براي آنها نسبت به سایر روابـط، در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه طـور طبیعی دیگر روابط آنها در حالت ثانویه قرار می گیرد. اگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ توضیحات :این محصول به چالشهای زندگی اشاره شده که چگونه در شرایط مختلف با آن مواجه شویم تا به مشکل بر نخوریم. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی های شناختی هر فرد از زندگی اش اشاره دارد. تست زیر برای این است که شما متوجه بشید که آیا در حال حاضر از زندگیتان رضایت دارید یا نه؟و ..... این مجموعه به مسائل زیر پرداخته است ... چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,325 تومان 5% تخفیف