فروشگاه اینترنتی دانشجو

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه اینترنتی دانشجو می توانید با قیمت مناسب بهترین جزوات و کتاب های منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها ،مقاله ، پروپوزال ، پروژه ،سمينار پاورپوينت و زیبا ترین مطالب روانشناسی و... را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.. ادرس ايميل saheh.abdollahy@gmail.com

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

فصل اول: مقدمهاي بر هوش مصنوعی
   
ما انسانها لقب انسان هوشمند را به خود دادهایم. علت این نامگذاري، اهمیت بسیار زیاد توانایی فکـري اسـت. دانشـمندان هـزاران
سال است که تلاش میکنند نحوهي فکر کردن انسان را کشف کنند، یعنی چگونه یک انسان میتواند حس کند، بفهمد، پیشبینـی کند و در جهانی بسیار بزرگتر و پیچیده تر از خود تغییر ایجاد کند.
 
رشته ي هوش مصنوعی از این هم فراتر رفته و نه تنهاي براي درك موجودات هوشمند تلاش میکنـد بلکـه قصـد دارد موجـوداتی هوشمند نیز بسازد 
 
اصطلاح هوش مصنوعی در سال 1956، پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. رشته هایی نظیر فلسفه، ریاضـیات، اقتصـاد، عصـب شناسی، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر، نظریه کنترل، سایبرنتیک و زبانشناسی به طور بنیادي در نظریات و دیـدگاههـاي هـوش مصنوعی تأثیرگذار بوده اند-
  
طبق شکل 1ـ 1 تعاریف هوش مصنوعی به چهار دسته تقسیم شدهاند که در ادامه این فصـل هـر یـک از ایـن چهـار رویکـرد مـورد بررسی قرار میگیرند
 
عملکرد انسانی: رهیافت تست تورینگ 
تست تورینگ که توسط آلن تورینگ (1950) مطرح شد، تعریف عملکرد قابل قبولی را از هوش ارائه میکند. به جاي ارائـه لیسـتی
طولانی و بحثانگیز جهت مشخص کردن میزان هوش، تورینگ تستی را مطرح کرد. در این تسـت، کـامپیوتر توسـط فـردي مـورد
آزمایش قرار میگیرد، بهطوريکه این فرد دور از کامپیوتر قرار دارد، کامپیوتر به پرسشهاي مطرح شده پاسخ میدهد. تست وقتـی
پایان مییابد که این شخص نتواند تشخیص دهد که پاسخدهنده یک انسان یا چیز دیگري است. برنامهنویسی کردن کامپیوتري کـه
بتواند این کار را انجام دهد، به تلاش زیادي نیاز دارد. چنین کامپیوتري باید قابلیتهاي زیر را داشته باشد
پردازش زبان طبیعی، تا به راحتی بتواند با انگلیسی محاورهاي ارتباط برقرار کند
نمایش دانش، تا آنچه را که میداند یا میشنود ذخیره کند
استدلال خودکار، تا با استفاده از اطلاعات ذخیره شده، به پرسشها پاسخ دهد و نتایج جدیدي بهدست آورد
یادگیري ماشین، تا با شرایط جدید سازگار شود و الگو را کشف و برونیابی کند
      
سیستمهایی که عقلانی فکر میکنند سیستمهایی که مشابه انسان فکر میکنند 
مطالعه تواناییهاي ذهنی از طریق مدلهاي محاسباتی (چارنیاك
و مک درمات، 1985
مطالعه محاسباتی که منجر به درك و استدلال میشود (ونیتون،
 (1992
تلاشی جدید و هیجانانگیز براي ساخت کامپیوترهاي متفکر،
ماشینهاي متفکر و باحس کامل (هاکلند، )1985 
خودکارسازي و فعالیتهاي مرتبط با تفکر انسان، فعال یتهایی مثل
تصمیمگیري، حل مسئله، یادگیري و ... (بلمن، 1978
سیستمهایی که عقلانی عمل میکنند سیستمهایی که مشابه انسان عمل میکنند 
هوش محاسباتی، مطالعه طراحی عاملهاي هوشمند است (نیل و
همکاران، )1998 
AI
به رفتار هوشمندانه در هواپیما مربوط می شود (نیلون، )1998 
هنر ساخت ماشینهایی که کارهاي را انجام میدهند که آن کارها
توسط انسان با فکر کردن انجام میشوند (کورزویل، )1990 
مطالعه براي ساخت کامپیوترها براي انجام کارهایی که فعلاً انسان آنها
را به بهتر انجام میدهد (ریچ و نایت، 1991
شکل 1-1 چهار دسته از تعاریف هوش مصنوعی 
تست تورینگ از تعامل فیزیکی بین محقق و کامپیوتر اجتناب میکند، زیرا شبیهسـازي فیزیکـی فـرد بـراي هوشـمندي، ضـروري
نیست. تست کامل تورینگ شامل سیگنال ویدیویی است که محقق از طریق آن میتواند تواناییهاي ادراکی آزمون دهنده را تسـت
کند. براي عبور از تست کامل تورینگ، کامپیوتر به موارد زیر نیاز دارد
بنیایی کامپیوتر، براي درك اشیاء و 
روباتیک، براي دستکاري اشیاء و جابه جایی آنها
مخالفین تست تورینگ بر این اعتقادند که براي سنجش هوشمندي، همواره نیاز به عملکرد مانند آن موجود نیست. به عنوان مثـال
هواپیماي ساخته شده توسط برادران رایت مانند پرندهها با بال زدن پرواز نمیکرد بلکه طبق اصول آیرودینامیـک بـه پـرواز درآمـد،
همچنین آنها هدف تلاش خود را ساختن ماشینی تعریف نکردند که آنقدر شبیه کبوتر پرواز کند که کبوترهاي دیگر را فریب دهد
تفکر انسانی: رهیافت مدلسازي شناختی 
اگر بخواهیم بگوییم برنامهاي مثل انسان فکر می کند، باید با چگونگی فکر کردن انسان آشنا باشیم. لذا بایـد بـه چگـونگی عملکـرد
مغز انسان بپردازیم. دو روش براي این کار وجود دارد
*
درونگرایی (سعی کنیم به افکار خود پی ببریم
*
تجربیات روا نشناسی
اگر تئوريهاي دقیقی راجع به ذهن خود داشته باشیم، میتوانیم آنها را به برنامه کامپیوتري تبدیل کنیم. اگر ورودي هـا/خروجیهـا
و رفتارهاي زمانبندي برنامهها با رفتارهاي متناظر انسان تطبیق کند، نتیجه میگیریم که بعضی از راه کارهاي برنامـههـا، در انسـان
نیز کاربرد دارد. بهعنوان مثال، آلن نیوئل و هربرت سیمون که GPS (حلکننده مسئلههاي عمومی) را ایجاد کردند، اعتقاد نداشـتند
که برنامه آنها مسئلهها را به درستی حل کند. آنها سعی کردند ردیابی مراحل استدلال برنامه را با مراحل حل مسئله توسـط انسـان
در یک مسئله، مقایسه کنند. علم شناخت که علمی میان رشتهاي است، مدلهاي کامپیوتريِ هوش مصنوعی و فنون تجربـی روان-
شناسی را با هم ترکیب کرده تا فرضیه هاي دقیق و آزمونپذیر از عملکرد ذهن انسان به دست آورد

سؤالات چهار گزینهاي فصل اول 
 -1
کدامیک از جملات زیر نادرست است؟ 
1)
در نگرش قوانین تفکر، تأکید عمده بر روي استنتاجهاي صحیح است
2)
تولید استنتاجهاي صحیح قسمتی از وجود یک عامل عقلانی است
3)
عقلانی بودن مساوي با استنتاج منطقی است
4)
مواردي از رفتار منطقی وجود دارند که نمیتوانند به صورت استدلالی بیان شوند تا قادر به ذکر با استنتاج گردند
 -2
کدامیک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ 
1)
رسیدن به منطق کامل و انجام عمل صحیح در محیطهاي پیچیده همواره امکانپذیر نیست
2)
استنتاج صحیح تنها فرآیند صحیحی براي حصول منطقی بودن است و نه شرط لازم
3)
منطقی عمل کردن شامل منطقی فکر کردن، استدلال و استنتاج نیز میباشد
4)
عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ یک رفتار منطقی براساس استنتاج و استدلال است
 -3
تعریف زیر در کدام گروه از تعاریف قرار میگیرد؟ 
«
مطالعه ي محاسباتی که امکان مشاهده، استدلال و عمل را فراهم میکند.» 
1)
عملکرد منطقی 2) تفکر منطقی 
3)
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه 
 -4
آزمون تورینگ در کدام حیطه قرار میگیرد؟ 
1)
عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی 
3)
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه 
 -5
برنامه GPS کدامیک از تعاریف هوش مصنوعی را یادآور می ؟شود 
1)
عملکرد عقلانی 2) تفکر عقلانی 
3)
عملکرد انسانگونه 4) تفکر انسانگونه هوش مصنوعی 

پاسخ سؤالات چهارگزینهاي فصل اول 
 -1
گزینه ي « 3» صحیح است
استنتاج صحیح به معناي عقلانیت کامل نیست، زیرا اغلب وضعیتهایی وجود دارد که هیچ کـار درسـتی بـراي انجـام دادن وجـود
ندارد، در حالی که باید کاري صورت گیرد. (مانند عقب کشیدن دست از یک اجاق داغ
 -2
گزینه ي « 4» صحیح است
 -3
گزینه ي « 2» صحیح است
 -4
گزینه ي « 3» صحیح است
 -5
گزینه ي « 4» صحیح است
برنامهي GPS توسط آلن نیوول و هربرت سیمون نوشته شد و تلاش برنامهي آنها بر حل مسائل به نحوي بود که انسان مسـأله را بـا
استدلال حل میکند.

 نوع فایل:Pdf

  سایز: 4.17mb

 تعداد صفحه:214


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,010 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 8,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
d_732011_1878.zip4.2 MB

روانشناسی بازی کودکان

روانشناسی بازی کودکان روانشناسی بازی کودکان          انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازي بخش مهمي از اين نياز است. هر فرد براي رشد ذهني و اجتماعي خود، نيازمند انديشه و تفکر است و بازي خمير مايه اين تفکر و انديشه است. آمادگي جسمي و روحي براي مقابله با مشکلات بخشي از فلسفه ي بازي کودکان است، بنابراين، بازي هر چه گسترده تر، پيچيده تر و اجتماعي تر باشد کودک از مصونيت رواني بيشتري برخوردار مي شو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان 5,415 تومان 5% تخفیف

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا   توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی " کودک نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 5,225 تومان 5% تخفیف

تحقیق اعتماد به نفس

  تحقیق اعتماد به نفس   تحقیق اعتماد به نفس با دانلود این مقاله با شيوه هاي اعتماد به نفس اشنا می شوید تا در زندگیتان با اعتماد به نفس بالا رشد کنید. 1-    اعتماد به نفس اساس تمام موفقیتها و کامیابی های بزرگ است . 2-    افراد معمولی امید و آرزو دارند ولی افراد جسور و خود ساخته ، هدف و برنامه .  3-   آرزوهای بزرگ در سر بپروران تنها آرزهای بزرگ هستند که قدرت دارتد تو را به فکر ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,555 تومان 5% تخفیف

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده  توضیحات محصول : ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ي بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنـوانساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ي چرخه ي زندگی توصیف شده است . تعارض هاي رابطه ي زوج با نیازهاي فردي وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، رابطه ي زوجی براي آنها نسبت به سایر روابـط، در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه طـور طبیعی دیگر روابط آنها در حالت ثانویه قرار می گیرد. اگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ توضیحات :این محصول به چالشهای زندگی اشاره شده که چگونه در شرایط مختلف با آن مواجه شویم تا به مشکل بر نخوریم. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی های شناختی هر فرد از زندگی اش اشاره دارد. تست زیر برای این است که شما متوجه بشید که آیا در حال حاضر از زندگیتان رضایت دارید یا نه؟و ..... این مجموعه به مسائل زیر پرداخته است ... چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,325 تومان 5% تخفیف